Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Katade, s.r.o.

I. Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Katade, s.r.o, IČ 04161505, so sídlom 110 00 Praha 1, Soukenická 2082/7 (Katade, s.r.o. ďalej len "predávajúci") a osobami objednávajúcimi a kupujúcimi tovar ponúkaný predávajúcim (tieto osoby ďalej len "kupujúci") pri predaji tovaru ponúkaného predávajúcim, najmä upravujú obsah kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru ponúkaného predávajúcim.

2. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ:

(a) spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo inak koná s predávajúcim,

(b) podnikateľ je osoba, ktorá samostatne, na vlastný účet a zodpovednosť vykonáva zárobkovú činnosť obchodným alebo obdobným spôsobom so zámerom sústavne ju vykonávať za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je reklamačný poriadok, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky.

4. Kúpou tovaru ponúkaného predávajúcim nevznikajú kupujúcemu žiadne práva na používanie registrovaných ochranných známok, obchodných názvov, loga spoločnosti a pod. Kupujúci nie je oprávnený používať žiadne ochranné známky, logá, logá, registrované ochranné známky, obchodné názvy, značky, logá, značky, logá, značky predávajúceho alebo zmluvných partnerov predávajúceho alebo výrobcov tovaru, ak nie je v konkrétnom prípade výslovne písomne dohodnuté inak osobitnou zmluvou.

5.    Kupujúci obdrží daňový doklad obsahujúci základné údaje o kúpnej zmluve najneskôr pri prevzatí tovaru.

 

II. Komunikácia pred uzavretím kúpnej zmluvy

1. Predávajúci informuje, že:

(a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky),

b) požaduje zaplatenie kúpnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim, ak nie je v kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak,

c) neuzatvára zmluvy uzavreté na dobu neurčitú alebo ktorých predmetom je opakované plnenie. V prípade uzavretia takejto zmluvy predávajúci informuje kupujúceho pred uzavretím takejto zmluvy:

a. údaj o cene alebo spôsobe jej určenia za jedno fakturačné obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena pevne stanovená,

b. údaje o všetkých daniach, poplatkoch a nákladoch na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb,

d) ceny Tovaru sú uvedené v internetovom obchode prevádzkovanom Predávajúcim na internetovej stránke www.led-moduly.cz (takýto internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim ďalej len "e-shop"):

a. vrátane/bez DPH,

b. vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom,

c. bez poplatkov za doručenie,

e) v prípade, že Kupujúci je spotrebiteľom (ďalej len "Kupujúci spotrebiteľ"), má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy (ak nie je ďalej uvedené inak) v štrnásťdňovej lehote, ktorá plynie v prípade  

(i) kúpna zmluva odo dňa prevzatia tovaru,

(ii) zmluva na niekoľko tovarov alebo na dodanie niekoľkých častí odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru alebo

(iii) zmluva, ktorej predmetom je pravidelné opakujúce sa dodanie tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru,

pričom predávajúci musí doručiť zrušenie zmluvy v textovej podobe. Predávajúci odporúča, aby akékoľvek zrušenie bolo písomné (pozri formulár na zrušenie, ktorý je k dispozícii na www.biju.cz/obchodni-podminky), podpísané kupujúcim a doručené predávajúcemu na adresu jeho sídla,

f) Kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

(i) za poskytnutie služieb, ktoré predávajúci vykonal s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

ii) za dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

(iii) dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho - spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

(iv) dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

(v) za opravy alebo údržbu vykonanú na mieste určenom kupujúcim - spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následných opráv iných ako požadovaných alebo dodávky náhradných dielov iných ako požadovaných,

(vi) dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci-spotrebiteľ vyňal z obalu a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť,

(g) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým poštovým spôsobom,

h) zmluva alebo príslušný daňový doklad budú uložené v elektronickom archíve predávajúceho. Predávajúci poskytne kupujúcemu na požiadanie a za úhradu akýchkoľvek nákladov kópiu zmluvy/daňového dokladu,

(i) kupujúci sa môže obrátiť na predávajúceho alebo na prípadný dozorný orgán alebo štátny dozorný orgán s akoukoľvek sťažnosťou.

 

III. Kúpna zmluva

1. Kupujúci môže uzavrieť kúpnu zmluvu najmä prijatím návrhu na uzavretie zmluvy na internetovej stránke prevádzkovanej predávajúcim vložením požadovaného tovaru do virtuálneho košíka a záväzným potvrdením svojej objednávky (pred týmto okamihom má kupujúci právo skontrolovať a zmeniť všetky požadované tovary a ich množstvo, ako aj spôsob dodania a spôsob úhrady kúpnej ceny). Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky a jej prijatím predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby v prenose údajov. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu uzavretie kúpnej zmluvy informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Aktuálna verzia VOP vrátane postupu pri podávaní sťažností je priložená k tomuto potvrdeniu. Výslednú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej kúpnej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe právnych dôvodov.

2.    Vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa budú riešiť výlučne podľa práva Českej republiky pred vecne a miestne príslušnými súdmi Českej republiky.

3. Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Ak je pre potreby kupujúceho vytvorený preklad textu zmluvy, v prípade sporu o výklad podmienok platí výklad zmluvy v českom jazyku.

4.    Uzavretú zmluvu bude predávajúci archivovať najmenej päť rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného plnenia a nebude prístupná nezainteresovaným osobám.

5.    Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas Kúpnu cenu.

6.    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, v dôsledku čoho sa kupujúci stane vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru.

7.    Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Tovar, ako aj doklady k nemu a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu v súlade s Kúpnou zmluvou.

8.    Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas to oznámi kupujúcemu.

9.    Ak má predávajúci tovar odoslať, je povinný tovar odovzdať:

a.    Kupujúcemu - majiteľovi podniku odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu Kupujúcemu a umožnením Kupujúcemu - majiteľovi podniku uplatniť práva vyplývajúce z prepravnej zmluvy voči dopravcovi,

b.    kupujúcemu-spotrebiteľovi v čase, keď mu dopravca odovzdá tovar.

10.  Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, ako bolo dohodnuté, kúpna zmluva sa uzatvára aj na presahujúce množstvo, pokiaľ ho kupujúci bez zbytočného odkladu neodmietne.

11.  Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení.

12.  Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, predávajúci zabalí tovar podľa zvyklostí; ak nie, potom spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Predávajúci poskytne tovar na prepravu rovnakým spôsobom.

13. Za vady sa považuje aj plnenie iných tovarov a vady v dokumentoch potrebných na používanie tovaru.

14. Právo kupujúceho vzniká aj na základe neskôr vzniknutej vady, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

15. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve.

16.  Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru. Rovnaký dôsledok bude mať, ak kupujúci neprevezme tovar, hoci mu predávajúci umožnil s ním nakladať.

17. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru, pokiaľ škodu nespôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti.

18. Omeškanie zmluvnej strany s prevzatím tovaru oprávňuje druhú zmluvnú stranu predať tovar na základe oznámenia na účet predávajúceho vhodným spôsobom po poskytnutí primeranej dodatočnej lehoty predávajúcemu na prevzatie tovaru. To platí aj v prípade, ak je strana v omeškaní s platbou, ktorá je prípadne podmienená dodaním tovaru.

 

Zodpovednosť predávajúceho 

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim,

(a) tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,

(b) tovar je vhodný na účel, na ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

(c) tovar je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a

(d) tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2.    Ak sa vada tovaru prejaví do jedného roka od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

3. kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád spotrebného tovaru v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru, to sa však nevzťahuje na:

(a) pri tovare predanom za nižšiu cenu, na závadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

(b) na opotrebenie spôsobené bežným používaním,

(c) v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo

(d) ak si to vyžaduje povaha tovaru.

4.    Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5.    Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak sa tovar predáva za nižšiu cenu alebo ak ide o použitý tovar, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Podstatné porušenie zmluvy

1. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo:

(a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané; ak sa však vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

(b) na odstránenie vady opravou tovaru,

(c) primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo

d) odstúpiť od kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o práve, ktoré si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonaný výber bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neuplatní svoje právo včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy (pozri nižšie).

3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

 

Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.    Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa vlastného uváženia opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru.

3.    Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo odmietne vadu odstrániť, kupujúci môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho.

4.    Kupujúci má právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčiastok aj v prípade odstrániteľnej vady, ak tovar nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.    Po dodaní nového tovaru kupujúci vráti pôvodne dodaný tovar predávajúcemu na svoje náklady.

6.    Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak vada nebola oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol zistiť pri vynaložení primeranej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od dodania tovaru.

7.    Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Medzi tieto účinky patrí uvedenie záručnej doby alebo doby trvanlivosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka sa môže poskytnúť aj na jednotlivú súčasť tovaru.

8.    Záručná doba začína plynúť od dodania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar odoslaný na základe zmluvy, začína plynúť od doručenia tovaru na miesto určenia. Ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky iná osoba ako predávajúci, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky za predpokladu, že kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť na vykonanie služby.

9. Kupujúci nemá nárok na záruku, ak je vada spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa

 1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie:

(a) v prípade kúpnej zmluvy odo dňa prijatia tovaru,

(b) v prípade zmluvy, ktorá zahŕňa niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru,

(c) v prípade zmluvy, ktorej predmetom je pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru.

2.    Odstúpenie od zmluvy musí byť vyhotovené v textovej podobe a doručené predávajúcemu. Predávajúci odporúča, aby sa akékoľvek odstúpenie od zmluvy uskutočnilo:

(a) prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke e-shopu, alebo

b) v písomnej forme, podpísané kupujúcim a doručené predávajúcemu na adresu jeho sídla.

3.    Ak kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, zašle alebo odovzdá tovar, ktorý od neho prijal, a to na vlastné náklady.

4.    Spotrebiteľ vráti tovar kompletný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, podľa možnosti vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar dostal.

5.    Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.

6.    Ak kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal na základe zmluvy (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je odlišný od najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania ponúkaného predávajúcim), a to rovnakým spôsobom.

7.    Ak kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako kupujúci-spotrebiteľ doručí tovar predávajúcemu alebo preukáže, že predávajúci tovar odoslal.

8.    Kupujúci-spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytnuté akékoľvek darčeky alebo iné výhody (najmä zľavy na iný tovar), takéto dojednanie sa uzatvára s podmienkou, že v prípade uplatnenia práva kupujúceho-spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy takéto dojednanie zaniká a kupujúci-spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť/kompenzovať súvisiace plnenie (najmä vrátiť darčeky alebo zaplatiť rozdiel v cene iného tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava). V prípade nevrátenia darov/vrátenia zliav sa tieto hodnoty budú považovať za bezdôvodné obohatenie na strane kupujúceho-spotrebiteľa.

9. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia upravujú § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Odstúpenie v iných prípadoch

 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Toto neplatí,

a) ak sa stav tovaru zmenil v dôsledku ich kontroly s cieľom zistiť vadu tovaru,

(b) ak kupujúci používal tovar pred zistením vady,

c) ak kupujúci svojím konaním alebo opomenutím nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave, alebo

(d) ak kupujúci predal tovar pred objavením vady, spotreboval ho alebo zmenil tovar pri bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, kupujúci vráti predávajúcemu všetko, čo ešte môže vrátiť, a uhradí predávajúcemu náklady v rozsahu, v akom mal z používania tovaru prospech.

2.    Ak kupujúci neoznámil vadu tovaru včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V. Bezpečnosť a ochrana informácií

1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné, budú použité len na plnenie kúpnej zmluvy s kupujúcim a marketingové akcie predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou použitia nevyhnutného na distribúciu alebo platbu súvisiacu s objednaným tovarom (zverejnenie názvu a adresy dodania).

2.    Predávajúci je povinný za každých okolností konať tak, aby kupujúcemu nevznikla ujma na jeho právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby.

3.    Osobné údaje, ktoré kupujúci dobrovoľne poskytne predávajúcemu za účelom vybavenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

4. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním týchto osobných údajov za účelom plnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy a použitia na marketingové účely predávajúceho (najmä na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracúvaním zaslaného na adresu sídla predávajúceho. V tomto prípade sa za písomný súhlas považuje aj súhlas v elektronickej forme, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke predávajúceho.

 

VI. Prevádzkové hodiny Predajca

1. Objednávky tovaru zadané prostredníctvom e-shopu predávajúceho sú vybavované bezodkladne, v pracovných dňoch od 8:30 do 16:00 hod.  

VII. Kupné ceny

1. Všetky kúpne ceny uvedené v e-shope predávajúceho sú zmluvné ceny.

2.    V e-shope predávajúceho sú vždy uvedené aktuálne a platné nákupné ceny.

3. Kúpne ceny uvedené v e-shope predávajúceho sú konečné, t. j. zahŕňajú DPH a všetky prípadné ďalšie dane a poplatky, ktoré musí kupujúci zaplatiť za získanie tovaru, nezahŕňajú však žiadne poplatky za dopravu a prepravné.

4.    Všetky akciové ceny platia do vyčerpania zásob, pri uvedenom počte kusov akciového tovaru alebo počas stanoveného obdobia.

5. "Bežná cena" znamená odporúčané koncové ceny výrobcu/dodávateľa. 

VIII. Objednávanie tovaru

1. Kupujúci obdrží tovar objednaný prostredníctvom e-shopu predávajúceho za kúpnu cenu uvedenú v e-shope predávajúceho v čase objednávky. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

2.    Tovar je možné objednať najmä týmito spôsobmi:

(a) prostredníctvom e-shopu predávajúceho,

b) e-mailom doručeným na adresu obchod@biju.cz,

c) osobne v priestoroch predávajúceho,

d) faxom,

e) telefonicky.

3.    Predávajúci odporúča kupujúcemu zadávať objednávky prostredníctvom e-shopu predávajúceho. 

VII. Platobné podmienky

1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

(a) platba v hotovosti alebo kartou v čase nákupu,

b) platba vopred bankovým prevodom,

c) dobierka (hotovosť od zákazníka prevezme dopravca - kupujúci zaplatí dodatočné náklady na doručenie)

2.    Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia a prevzatia, ale nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. 

VIII. Dodacie podmienky

1. Tovar môže byť:

a) odovzdané kupujúcemu osobne. (a) tovar musí byť odovzdaný len kupujúcemu a kupujúci sa musí dostatočne identifikovať (napr. predložiť platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas), alebo

(b) odoslané vybranou prepravnou službou. Dopravca zvyčajne doručuje zásielky kdekoľvek v rámci Českej republiky do 2 pracovných dní. Cena zásielky sa riadi cenníkom platným v deň objednávky. Ceny dopravy sú uvedené na webovej stránke www.led-moduly.cz/obchodni-podminky.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu) bezprostredne po doručení tovaru podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať zásielku, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou, napr. preto, že je neúplná alebo poškodená. Ak kupujúci takúto poškodenú zásielku od dopravcu prevezme, je potrebné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

3.    Neúplná alebo poškodená zásielka musí byť bezodkladne oznámená e-mailom na adresu reklamace@biju.cz, s dopravcom musí byť spísaný škodový protokol a bez zbytočného odkladu zaslaný predávajúcemu faxom, e-mailom alebo poštou. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva na reklamáciu tovaru, ale dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy.

IX. Záručné podmienky

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručný list je zvyčajne dokladom o kúpe (podrobnosti nájdete v Reklamačnom poriadku). 

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú platné a účinné od 1. januára 2019. Sú k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo v elektronickej podobe na www.bijumoda.sk.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(Tento formulár vyplňte a vráťte len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu alebo ho priložiť do balíka s vráteným tovarom).

Tovar zašlite na adresu Katade s.r.o , Jiráskova 2057, Vsetín 75501

 Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz